การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เครื่องพิพม์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์, สมาร์ททีวี 55 นิ้ว, พัดลมโคจร 18 นิ้ว
 ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา    อ่าน : 130 ครั้ง
 ประกาศ : 25 กรกฏาคม 2563 20:17:04    

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม