054-217101

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ 23 ธันวาคม 2565 01:02:14

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
รอบโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖