ชื่อเอกสาร

      ไฟล์      

คำสั่ง 61 - 64
Link (Google Drive)
คู่มือการปฏิบัติงาน
Link
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน แบบ ปค.4
.docx
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.5
.doc
บันทึกจากครูเยี่ยมบ้าน
.doc
สรุปรายชื่อนักเรียน นักศึกษา กล่มเสี่ยง ปี 2564
.doc
คำขอโครงการ ปี 2565
.doc
คำขอครุภัณฑ์ ปี 2565
.doc
คป.07 แบบรายงานการใช้ Application Line ตามโครงการการลดปัญหาการออกกลางคัน
.doc
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา
.docx
เกณฑ์วิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ  โครงการ  โครงงาน) แบบฟอร์ม คะแนนใหม่
.pdf
แบบประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
.docx
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
.pdf
แบบฟอร์ม คป.
.zip
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา
.zip
แบบฟอร์มโครงการ (ฉบับย่อ) และรายการครุภัณฑ์ที่จะขอตั้งในแผนปฏิบัติราชการ
.zip
แบบโครงงานกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
.docx
แบบโครงการประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)
.xlsx
แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)
.pdf
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการฯ
.doc / .pdf
แบบฟอร์มบันทึกคะแนนระหว่างภาค
.doc
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้
.doc
แบบฟอร์มตรวจโครงการจัดการเรียนรู้
.xls
แบบฟอร์มตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
.doc
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
.doc
แบบฟอร์มปกแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบบันทึกหลังการสอน
.doc
แบบฟอร์มสอนชดเชย
.doc
แบบฟอร์มสอนแทน
.doc
คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN และ PLC
Link
โปรแกรม LogBook + คู่มือการใช้งาน
Link