054-217101

ชื่อเอกสาร

      ไฟล์      

เอกสารทวิภาคี 2567 (13/02/67) Link (Google Drive)
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน แบบ(ปย.2) .docx
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2)ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ .docx
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA2)ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ .docx
แบบสรุปผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA3)ครู .docx
แบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA 2)ครู ยังไม่มีวิทยฐานะ .docx
ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ของทางราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (05/01/67) .pdf (Google Drive)
คู่มือ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง .pdf
แบบฟอร์มรายงานการนิเทศฝึกงาน DVE วศ ลำปาง .zip (Google Drive)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ขออนุญาตเปลี่ยนเวรรักษาการณ์/ตรวจเวร .pdf
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม .pdf
ใบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา .pdf
ใบลาป่วย/ลากิจส่วนตัว/ลาคลอดบุตร .pdf
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ รายงานไปปฏิบัติราชการ .pdf
คำสั่ง 61 - 64
Link (Google Drive)
คู่มือการปฏิบัติงาน
Link
แบบคำขอโครงการ ปี 2567
.doc
แบบคำขอครุภัณฑ์ ปี 2567
.doc
เกณฑ์วิชาโครงการ (การเขียนแผนธุรกิจ  โครงการ  โครงงาน) แบบฟอร์ม คะแนนใหม่
.pdf
แบบฟอร์มโครงการ (ฉบับย่อ) และรายการครุภัณฑ์ที่จะขอตั้งในแผนปฏิบัติราชการ
.zip
แบบโครงการประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1)
.xlsx
แบบรายงานผลการฝึก (สผ.2)
.pdf
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการฯ
.doc / .pdf
แบบฟอร์มโครงการจัดการเรียนรู้
.doc
แบบฟอร์มตรวจโครงการสอน
Link(Google Drive)
แบบฟอร์มตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
Link(Google Drive)
แบบฟอร์มบันทึกหลังสอน
.doc
แบบฟอร์มปกแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มสอนแทน สอนชดเชย
Link (Google Drive)
แบบฟอร์มแผนการสอน
.doc
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบบันทึกหลังการสอน
.doc
แบบฟอร์มโอนผลการเรียน
Link (Google Drive)
แบบฟอร์มแบบรายงานผลการประเมินรายวิชาที่ผลการเรียนไม่สมบูรณ์(ม.ส.)
Link (Google Drive)
แบบฟอร์มสอบแก้ตัว
Link (Google Drive)
คู่มือและเอกสารประกอบการบรรยายการสร้างความเข้าใจ ID PLAN และ PLC
Link
โปรแกรม LogBook + คู่มือการใช้งาน
Link
เอกสารงานประกัน
Link (Google Drive)